Informatiebescherming & privacybewaking

Bescherming persoonsgegevens
Uiteraard mag u van kinderdagverblijf Pepeloentje verwachten dat er zeer zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Algemene verordening gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG zorgt onder meer voor:
• Versterking en uitbreiding van privacyrechten;
• Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
• Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Waarom verzamelen wij informatie?
Als u door middel van het inschrijfformulier op onze website een kindplaats aanvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:
• Uw aanvraag af te handelen.
• Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.
• U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
• Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
• Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
Wij verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U kunt uw gegevens ook inzien middels Niokids. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht op gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden. verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan Belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen. U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas
• Vragen en klachten
• Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacystatement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via het e-mailadres kinderdagverblijf@pepeloentje.nl. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden aan pepeloentje@chello..nl

Pepeloentje bereidt zich voor en is goed op weg
Pepeloentje gaat bewust en respectvol om met de gegevens over uw kind(eren). We zijn ons aan het voorbereiden op de invoering van de Wet per 25 mei 2018. Dit betekent niet dat we nu geen zaken op orde hebben:
• Onze inloggegevens (wachtwoorden) worden elke drie maanden vernieuwd;
• USB-sticks zijn binnen onze kindcentra verboden;
• Er zijn bewerkersovereenkomsten met leveranciers van software;
• Er is een meldingsplicht voor (mogelijke) datalekken;
• Er is een protocol datalekken en een privacyreglement;
• Ouders wordt gevraagd om toestemming voor gebruik foto- of videomateriaal van hun kind(eren).
Er gebeurt al veel, maar het is nog niet genoeg. Daar werken we de periode tot uiterlijk mei 2018 aan. Lukt het niet allemaal dan plannen we deze werkzaamheden in de komende maanden. Deze pagina kan dus in de loop van de komende maanden dus veranderen.