Klachtenregeling

Bij Pepeloentje wordt in eerste instantie geprobeerd de klachten over de geboden diensten zoveel mogelijk met de direct betrokkenen op te lossen. Dikwijls is er sprake van een misverstand en kan de betreffende medewerker u naar tevredenheid uitleg geven. Dan biedt een open en eerlijk gesprek meestal al voldoende uitkomst. Als de eerste stap niet tot een bevredigende oplossing of niet tot een bevredigend antwoord leidt, kan men zich richten tot de leidinggevende of een van de leden van de oudercommissie. Is de klacht niet naar tevredenheid opgelost of men is het niet eens met de beslissing die genomen is, dan kan men zich richten tot de externe klachtencommissie: www.degeschillencommissie.nl                                             Uiteraard staat het ouders vrij om bovenstaande stappen over te slaan en zich direct te wenden tot de geschillencommissie.                                                                                                                       De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl
Pepeloentje beschikt over het klachtenreglement van de de Geschillencommissie, dit kan te allen tijde worden opgevraagd.