Oudercommissie en klachtenreglement

OUDERCOMMISSIE

Onze oudercommissie bestaat uit een groep van vier enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. Vanuit de wet Kinderopvang heeft de oudercommissie het recht Pepeloentje te adviseren over de volgende onderwerpen:

 • Pedagogisch beleidsplan;
 • Voedingsaangelegenheden;
 • Risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid;
 • Openingstijden;
 • Klachtenregeling;
 • Prijs kinderopvang;
 • Kwaliteitsbeleid m.b.t. groepsgrootte, opleidingseisen, leidster-kindratio;
 • Jaarfeest.

De oudercommissie vergadert minimaal 4 keer per jaar met de leidinggevende van de kinderopvang.

Wilt u contact leggen met de oudercommissie dan kan dit door het volgende email adres te gebruiken: oudercommissiepepeloentje@outlook.com 

De leden van de oudercommissie zijn:

 • Lisi Vister (voorzitter)
 • Ramona van Tilburg- Bouwman
 • Milou de Jong
 • Levi Albinus


INTERNE KLACHTENREGELING PEPELOENTJE

Beknopte beschrijving van de klachtenregeling bij KDV Pepeloentje
Bij Pepeloentje wordt in eerste instantie geprobeerd de klachten over geboden diensten zoveel mogelijk met de direct betrokkenen op te lossen. Lukt dit niet, dan wordt gewerkt volgens de klachtregeling zoals omschreven in de Interne Klachtenregeling Pepeloentje.

Wijze waarop Kinderdagverblijf Pepeloentje de regeling onder de aandacht heeft gebracht
De klachtenregeling zoals hierboven beschreven, wordt aan de ouders onder de aandacht gebracht in het intakegesprek. Ook wordt dit jaarlijks kort beschreven in onze nieuwsbrief en verwezen naar de website.

Ontevreden over handelingen/ beslissingen?
Is een ouder ontevreden over de handeling of beslissing van de kinderopvanginstelling, over de wijze waarop hij/zij behandeld is door de kinderopvangorganisatie of door de medewerkers?
Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn. Te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met de direct betrokkenen, bijvoorbeeld de groepsleiding. Als dit de onvrede niet wegneemt, kunt u een afspraak maken met de directie (Els of Ruby van Kerkhoff). Deze zullen de klacht noteren op het interne klachtenformulier, zodat deze is geregistreerd. Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken hierover.

Als uw klacht nog niet is opgelost, dan krijgt u 20 werkdagen na het indienen van uw klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van uw klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. Loopt u niet te lang rond met deze gevoelens, maar praat hierover en meld uw klacht. Van uw “kritiek” kunnen wij namelijk ook leren. Daarom hebben wij een interne- en externe klachtenprocedure, die na elkaar maar ook los van elkaar kunnen worden gevolgd.

Wanneer er geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden, kunt u de klacht rechtstreeks indienen bij een externe, onafhankelijke Geschillencommissie.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl

Bij het klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Geschil indienen
Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als;

 • De Kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht
 • De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd, dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissie als de kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie publiceert de uitspraken op haar website.