Meldcode KM

Meldcode kindermishandeling

 

Uit onderzoek is gebleken dat jaarlijks zo’n 120.000 kinderen worden mishandeld. Een schrikbarend hoog aantal. Daarom is door de wet vanaf het voorjaar 2012 de meldcode kindermishandeling  verplicht gesteld, o.a. binnen de kinderopvang.

Doel van deze meldcode is het voorkomen of voortijdig stoppen van kindermishandeling of huiselijk geweld. Ook wil de meldcode de kwaliteit van handelen van professionals verbeteren bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geeft duidelijkheid over de te nemen stappen.

Onder kindermishandeling wordt o.a. verstaan lichamelijke verwaarlozing,  lichamelijke mishandeling,  emotionele verwaarlozing,  emotionele mishandeling,  sexueel  misbruik en het getuige zijn van huiselijk geweld.

 

Stappenplan
In de meldcode wordt gewerkt met een stappenplan. Elke stap beschrijft precies wat er moet gebeuren, door en met wie dat gedaan wordt, waar extra informatie te vinden is, wanneer de signalenlijst gebruikt kan worden door de pedagogisch medewerkers ( in deze signalenlijst is na te lezen welke signalen er te zien kunnen zijn bij de verschillende vormen  van kindermishandeling), waar eventueel hulp gezocht kan worden en wanneer een melding moet worden gedaan bij Veilig thuis .

De ouders of verzorgers van het kind waarover de pedagogisch medewerkers zich zorgen maken worden ALTIJD vanaf het begin betrokken bij dat wat er speelt. De zorgen worden besproken met de ouders om o.a. te kijken of er herkenning is, en of zij er eventueel samen iets aan kunnen doen.

Ook worden de ouders tijdig geïnformeerd over een eventuele melding bij Veilig thuis. Ouders mogen bezwaar maken tegen een melding en zullen dan worden gehoord. In principe wordt voor een melding door de pedagogisch medewerkers toestemming gevraagd aan de ouders, maar in zeer ernstige situaties mag er een melding worden gedaan zònder toestemming van de ouders.

De beroepskrachten binnen de kinderopvang hebben een beroepsgeheim. Zij mogen geen persoonlijke informatie over een kind doorgeven aan derden. Maar op basis van het meldrecht voor vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld bestaat het recht om zo nodig zonder toestemming van de ouders informatie over het kind door te geven op verzoek van Veilig Thuis.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of wilt u meer lezen over dit onderwerp, komt u dan even naar één van onze pedagogisch medewerkers, of kijk op één van deze sites:

https://veiligthuis.nl
https://jso.nl

Telefoon nummer veilig thuis: 0800-2000

 

Mocht er iets spelen, neem dan contact op met een van onze pedagogisch medewerksters!