Ontwikkeling van het kind

Startblokken
In het kinderdagverblijf werken we aan voorschoolse educatie. Het werkplan dat wij hanteren is ‘Startblokken’. Startblokken bevat praktijkvoorstellen om de jongste kinderen te ondersteunen en te stimuleren, zodat hun kansen op schoolsucces zullen toenemen. We stimuleren de sociale-, emotionele-, motorische- en cognitieve vaardigheden van de kinderen op speelse wijze. We werken met themaweken, waarin we door het aanbieden van veel verschillende activiteiten de ontwikkeling stimuleren, die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.

Kids Konnect
De overdracht gebeurd door middel van de app Kids Konnect. Hierop schrijft de pedagogisch medewerker elke dag een stukje. Ook worden er foto’s toegevoegd. Zo kan je als ouders meelezen en kijken naar de dag van uw kind. Aan het einde van de dag vind er een warme overdracht plaats van pedagogisch medewerker naar ouders. 

Kindvolgsysteem KIJK!
We werken met het kindvolgsysteem KIJK! voor het jonge kinderen. Kijk! is een observatie- en registratie instrument voor pedagogisch medewerkers waarmee zij de totale ontwikkeling van jonge kinderen over langere tijd in beeld kunnen brengen en een daarop afgestemd ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod kunnen realiseren. 

Via Kijk! kunnen wij de ontwikkelingsverloop van jonge kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden over langere tijd in kaart brengen. Wij kijken naar de basiskenmerken, betrokkenheid en aanwezigheid van factoren die een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling. Daarnaast kijken we naar de ontwikkeling van de sociaal emotioneel, taal, rekenen en motoriek. Zo willen wij bijdragen aan een goede doorgaande lijn naar het basisonderwijs. 

Ontwikkelingslijnen
Het grootste deel van het rapport bestaat uit de ontwikkelingslijnen. Boven elke ontwikkelingslijn staat een pijltje bij de leeftijd van uw kind op het moment van afname. De kleur van het pijltje komt overeen met de kleur van de bijbehorende balk. De gekleurde balk geeft aan waar uw kind zich op dat moment, binnen die ontwikkelingslijn daadwerkelijk bevindt en in hoeverre deze fase is voltooid. 

De observaties vinden dagelijks plaats op de groepen. Maar het registratie moment vindt plaats op het moment dat het kind gaat wisselen van groep. Dus tijdens de overgangen:

  • Kleine Beer naar Grote Beer (tussen 1.5 en 2 jaar)
  • Grote Beer naar Reuze Beer ( tussen 2.5 en 3 jaar)
  • Reuze Beer naar de basisschool (3 jaar en 9 maanden)

Volgkinderen
Iedere pedagogisch medewerkster heeft haar eigen `volgkind` dat wil zeggen dat deze pedagogisch medewerkster (mentorleidster) van haar kind gedurende de jaren dat hij of zij het kinderdagverblijf bezoekt de ontwikkeling van het kind volgt en tevens het aanspreekpunt is voor de ouders. 1x Per jaar worden de lijnen ingevuld, in het 2e, 3e en 4e levensjaar wordt dit besproken met de ouders. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de doorgaande ontwikkelingslijn van het kind. Om zo de overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool te versoepelen en om onze indruk van de ontwikkeling en het welbevinden van het kind over te dragen aan zijn of haar toekomstige leerkracht.