Visie

Onze visie op goede kinderopvang is dat we respect voor het kind als uitgangspunt hanteren. Kijken en luisteren is daarom van essentieel belang. Ieder kind moet bij ons kunnen rekenen op veiligheid, vertrouwen en geborgenheid. 

 

1. Wij zorgen voor een omgeving waarin het kind zich veilig en geborgen voelt.
Het bieden van rust, warmte, geborgenheid en veiligheid geeft een kind vertrouwen. Ook regelmaat en duidelijkheid zorgen hiervoor. Een veilig en vertrouwd gevoel draagt bij aan het welbevinden van de kinderen. Het is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling.

2. Wij hebben oog voor de eigenheid van ieder kind en stemmen onze handelswijze daarop af.
Ieder kind is uniek. Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op een eigen wijze. De groepsleidster laat ruimte aan het kind voor eigen initiatief en eigen ideeën m.b.t. het aangaan en uitvoeren van een activiteit. Hierbij worden kansen geboden voor het ontdekken van eigen persoonlijkheidskenmerken zoals zelfvertrouwen, initiatief en interesse, maar ook voor zelfoverwinning en zelfredzaamheid.

3. Wij bieden in ruime mate ontwikkelingskansen voor elk kind.
Kinderen mogen kind zijn, er wordt rekening gehouden met de diverse ontwikkelingen van elk kind. Wij stimuleren de ontwikkeling door spelletjes en spelen. Spelen is voor een kind de belangrijkste bezigheid. Het is een manier om ervaringen te verwerken en een heel belangrijk middel om allerlei vaardigheden aan te leren.

4. Wij hanteren een aantal normen en waarden, en proberen die aan het kind mee te geven tijdens zijn verblijf bij Pepeloentje.
In het contact met kinderen staat respect hebben voor elkaar en mogen rekenen op verdraagzaamheid centraal. In een groep kinderen van verschillende leeftijden zijn er meer stimulansen voor de sociale vaardigheden omdat kinderen leren met elkaars behoeften en mogelijkheden rekening te houden, en voor zichzelf op te komen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren om rekening met elkaar te houden.