Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kinderdagverblijf Pepeloentje

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvangsdatum: de overeengekomen datum waarop de kinderopvang aanvangt, indien anders wordt dit expliciet vermeld in het desbetreffende artikel.
Dagopvang: kinderopvang wordt verzorgd door een kindercentrum voor kinderen tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen
geschillencommissie: de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen.
Ondernemer: KDV Pepeloentje – h.o.d.n. Ruby of Chrissie van Kerkhoff.
Ingangsdatum: de datum waarop de overeenkomst is aangegaan, indien anders wordt dit expliciet vermeld in het desbetreffende artikel.
Kinderopvang: het bedrijfsmatig verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot en met de dag van de vierde verjaardag.
Ouder: de bloed of aanverwant in opgaande lijn of pleegouder van het kind op wie de kinderopvang betrekking heeft.
Oudercommissie: advies en overlegorgaan ingesteld door KDV Pepeloentje, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders wiens kinderen in het kinderdagverblijf worden opgevangen.
Overeenkomst: de overeenkomst van de kinderopvang tussen de ouder en het KDV Pepeloentje.
Partijen: KDV Pepeloentje en de ouder.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daartegen verzet.

Artikel 2 Toepasselijkheid 
1. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst.
2. de Overeenkomst wordt gesloten tussen KDV Pepeloentje en de ouder

Artikel 3 Informatie verstrekking
1. indien de ouder interesse heeft in mogelijke plaatsing van zijn/haar kind in KDV Pepeloentje, verstrekken wij de ouder een informatiepakket, waarin KDV Pepeloentje een omschrijving van de dienstverlening verstrekt, die voldoende gedetailleerd is om de ouder bij zijn oriëntatie op de markt in staat te stellen een nadere keus te maken tussen verschillende kindercentra.
2. het informatiepakket wordt schriftelijk verstrekt
3. na kennisname van het informatiepakket heeft de ouder de mogelijkheid zich aan te melden bij KDV Pepeloentje.

Artikel 4 Aanmelding
1. de ouder meldt zich aan via het inschrijfformulier bij KDV Pepeloentje als geinteresseerde voor dagopvang voor zijn of haar kind(eren) voor een bepaalde tijdsduur.
2. met het inschrijfformulier geeft de consument automatisch toestemming dat het in artikel 5 bedoelde aanbod eventueel elektronisch aan de ouder kan worden verstrekt
3. KDV Pepeloentje bevestigd schriftelijk de ontvangst van aanmelding
4. de aanmelding verplicht noch de ouder noch KDV Pepeloentje tot het aangaan van een overeenkomst. De aanmelding moet slechts worden gezien als het verzoek van de ouder aan het KDV om een aanbod te doen met betrekking tot een overeenkomst tot het verlenen van kinderopvang
5. na ontvangst van de aanmelding kan KDV Pepeloentje de ouder direct een aanbod doen.

Artikel 5 Aanbod
1. naar aanleiding van de aanmelding kan KDV Pepeloentje de ouder een aanbod doen.
2. het aanbod bevat gegevens over KDV Pepeloentje, een omschrijving van de dienstverlening, alsmede:
– de (vermoedelijke) naam en (vermoedelijke) geboortedatum van het kind;
– de beschikbare aanvangsdatum;
– de beschikbare opvangsoort;
– de prijs behorende bij het aanbod;
– de wijze van betaling en eventuele meerkosten;
– de annuleringsvoorwaarden, waaronder de annuleringskosten;
– de looptijd van de overeenkomst;
– de geldende opzegtermijnen;
– een dagtekening.
3. het aanbod vindt schriftelijk plaats en gaat vergezeld van de algemene voorwaarden.
4. het aanbod, voor aanvaarding waarvan KDV pepeloentje de ouder een redelijk termijn stelt, is gedurende de reactietermijn onherroepelijk. indien de reactietermijn is verstreken vervalt het aanbod.

Artikel 6 De overeenkomst
1. de overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de ouder van het door KDV Pepeloentje gedane aanbod.
2. de ouder aanvaardt het aanbod schriftelijk.
3. KDV Pepeloentje bevestigt de ontvangst van de aanvaarding schriftelijk.
4. binnen het kader van de overeenkomst komt KDV Pepeloentje de vrijheid toe de Kinderopvang naar eigen inzicht in te vullen.

Artikel 7 Annulering
1. de ouder heeft recht de overeenkomst te annuleren. Echter gelden hier wel bepaalde regels voor. 
2. de ouder is annuleringskosten verschuldigd. Tot acht maanden voor ingangsdatum van de overeenkomst bedragen de annuleringskosten € 80,00 per afgenomen opvangdag(en). Vanaf twee maanden voor de ingangsdatum is de hoogte van de annuleringskosten gelijk aan de kosten van één maand opvang. Bovenstaande geldt ook bij de gedeeltelijke annulering van de overeenkomst (vermindering van opvangdagen of uren). 
3. de annulering is pas geldig na een schriftelijke ontvangstbevestiging door Pepeloentje. 
4. als datum van annulering geldt de datum van ontvangst door Pepeloentje van de schriftelijke (of e-mail) annulering. 
5. de hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling over de voor de ouder geldende opzegtermijn.

Annuleren (voor ingangsdatum overeenkomst)
Tot acht maanden voor ingangsdatum van de overeenkomst bedragen de annuleringskosten € 80,00 per afgenomen opvangdag(en). Vanaf twee maanden voor de ingangsdatum is de hoogte van de annuleringskosten gelijk aan de kosten van een maand opvang. Bovenstaande geldt ook bij gedeeltelijke annulering van de overeenkomst (vermindering van opvangdagen of -uren). De verschuldigde annuleringskosten zijn dan gelijk aan een maand opvangkosten voor het gedeelte van de overeenkomst dat wordt geannuleerd. De annulering is pas geldig na een schriftelijke ontvangstbevestiging door Pepeloentje. Als datum van annulering geldt de datum van ontvangst door Pepeloentje van de schriftelijke (of e-mail) annulering.

Artikel 8 Plaatsingsgesprek 
1. KDV Pepeloentje nodigt de ouder uit voor een gesprek tijdens de eerste wendag van uw kind(eren).
2. in dit gesprek komt het volgende aan de orde:
a. de voor de kinderopvang benodigde specifieke gegevens van de ouder en zijn/haar kind: waaronder burger service nummer(S) en vaccinaties;
b. de algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind(dagritme, voeding, ziekte, medicatie e.d.);
c. de individuele wensen van de ouder en dat daarmee rekening gehouden wordt voor zover dit mogelijk is;
d. een toestemmingsverklaring, waarin de volgende punten zijn opgenomen:
– het maken van uitstapjes;
– wijze van slapen;
– het maken van foto’s en/of video’s van uw kind.
3. KDV Pepeloentje beschrijft de tijdens het plaatsingsgesprek gemaakte afspraken op het kindgegevensformulier.

Artikel 9 Duur en verlenging van de overeenkomst
1. de overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale termijn van het overeengekomen type opvang;
2. de maximale termijn voor dagopvang duurt tot de leeftijd waarop het kind basisonderwijs volgt;
3. in afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen partijen een kortere duur overeenkomen;
4. na afloop van de overeenkomst die conform lid 4 is aangegaan voor een kortere duur dan de maximale termijn, kunnen partijen de overeenkomst verlengen. Verlenging vindt niet stilzwijgend plaats;
5. een verlenging van de overeenkomst wordt schriftelijk overeengekomen.

Artikel 10 Einde van de overeenkomst
1. de overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de overeenkomst opgenomen termijn;
2. daarnaast eindigt de overeenkomst door (tussentijdse) opzegging door één  van partijen vóór de eerste van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden;
3. KDV Pepeloentje is slechts bevoegd de overeenkomst op te zeggen op grond van een zwaarwegende reden. Als zwaarwegende redenen worden in ieder geval aangemerkt:
a. de situatie dat de ouder gedurende twee maanden in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting;
b. voortduring van situaties als genoemd in artikel 11 lid 2 sub a en c;
c. de situatie genoemd in artikel 11 lid 2 sub b;
d. de omstandigheid dat KDV Peleloentje vanwege een niet aan hem toerekenbare oorzaak langdurig of blijvend niet meer in staat is de overeenkomst uit te voeren;
e. een bedrijfseconomische noodzaak die de continuïteit in gevaar brengt.
4. opzegging vindt plaats door middel van een aan de andere partij gerichte gemotiveerde schriftelijke verklaring en
a. met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, in geval van opzegging door de ouder;
b. met inachtneming van een redelijk termijn, welke minimaal één maand bedraagt, in geval van opzegging door KDV Pepeloentje;
c. met onmiddellijke ingang in geval van opzegging door KDV Pepeloentje op grond van artikel 10 lid 2 onder a.
5.gedurende de opzegtermijn duurt de betalingsverplichting van de ouder voort. De opzegtermijn gaat in op de datum waarop de ouder of KDV Pepeloentje de verklaring van opzegging heeft ontvangen.
6. Anders dan door het verstrijken van de overeengekomen termijn en anders dan door opzegging, eindigt de overeenkomst met onmiddellijke ingang in geval van overlijden van het kind.

Artikel 11 Toegankelijkheid
1. de lokatie waar het kind is geplaatst, is in beginsel toegankelijk voor het kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen KDV Pepeloentje en ouder.
2. KDV Pepeloentje heeft het recht het kind en/of ouder de toegang tot de lokatie te weigeren voor de duur van de periode dat een normale opvang van het kind redelijkerwijs niet van KDV Pepeloentje mag worden verwacht en het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen. bijvoorbeeld omdat:
a. het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftige is;
b. het kind en/of ouder een risico of bedreiging vormt voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid of veiligheid van anderen, na te zijn gewaarschuwd;
c. de opvang van het kind een normale opvang van de andere kinderen onevenredig verzwaart of belemmert.
3. ingeval KDV Pepeloentje het kind en/of ouder de toegang tot de locatie weigert, treedt KDV Pepeloentje met de ouder in overleg om te zoeken naar een voor alle partijen acceptabele oplossing voor de situatie.
4. indien de ouder het niet eens is met de beslissing van artikel 11 lid 2, om toegang te weigeren en het overleg met KDV Pepeloentje niet tot een oplossing heeft geleid, kan hij dit oppakken met de geschillencommissie. Met het verzoek het geschil volgens de verkorte procedure als bedoeld in het reglement van de geschillencommissie Kinderopvang te behandelen.
5. tijdens de verkorte procedure mag KDV Pepeloentje de plaats niet opzeggen.

Artikel 12 Wederzijdse verplichtingen
1. partijen dragen samen zorg voor een adequate informatie uitwisseling over het kind.
2. partijen dragen de verantwoordelijkheid voor het kind op de volgende wijze aan elkaar over: de ouder is bij het brengen verantwoordelijk voor het kind en KDV Pepeloentje bij het ophalen, tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van uit mogen gaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats gevonden.

Artikel 13 Verplichtingen van KDV Pepeloentje
1. KDV Pepeloentje is op grond van de overeenkomst gehouden om kinderopvang te leveren onder de overeengekomen voorwaarden.
2. KDV Pepeloentje staat er voor in dat:
a. de kinderopvang die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvindt:
– overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving;
– verricht wordt overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
b. een kinderopvang dat onder zijn verantwoordelijkheid valt, geschikt is voor een verantwoorde opvang van kinderen, zowel wat betreft personele als materiële voorzieningen.
3. KDV Pepeloentje houdt rekening met de individuele wensen van de ouder voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 14 Verplichtingen van de ouder
1. de ouder meldt bijzonderheden van medische aard of in de ontwikkeling van het kind reeds bij de aanmelding.
2. de ouder draagt zorg dat KDV Pepeloentje beschikt over alle gegevens die van belang zijn voor de bereikbaarheid van de ouder.
3. de ouder houdt zich aan de regels die binnen het kinderdagverblijf gelden.
4. de ouder onthoudt zich van enige gedraging die de uitvoering van de overeenkomst van de zijde van KDV Pepeloentje verzwaart en draagt zorg dat zijn kind zich hiervan ook onthoudt.
5. de ouder brengt en haalt het kind op tijd en draagt zorg voor de nakoming van deze verplichting door anderen die het kind namens hem brengen en halen.
6. KDV Pepeloentje legt de bevoegdheid van anderen dan de ouders om het kind van de kinderopvang te halen schriftelijk vast indien de ouder dat verzoekt.
7. de ouder betaalt KDV Pepeloentje conform de daarover gemaakte afspraken en binnen de betalingstermijn,althans draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
1. met uitzondering van gevallen van opzet of grove schuld, door ouder te bewijzen, draagt KDV Pepeloentje generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering van KDV Pepeloentje wordt gedekt.
2. de ouder is gehouden KDV Pepeloentje schadeloos te stellen  voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen KDV Pepeloentje instellen ter zake van schade ontstaan door het namens de ouder in opvang aangeboden kind.
3. indien een opdracht tot plaatsing voor rekening van twee of meer personen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
4. bij afwezigheid van het kind blijven de opvangkosten onverkort verschuldigd. In geval van langdurige ziekte (meer dan 6 weken) kan de plaatsing worden opgeschort waarbij de opvangkosten voor de ouder worden gehalveerd. De ouder dient dit schriftelijk aan te vragen. In geval van overlijden of blijvende validiteit wordt de overeenkomst direct ontbonden.
5. de verantwoording over het kind gaat over op de ouder zodra en zolang zij zich op het terrein van KDV Pepeloentje bevinden.
6. in geval van nieuwbouw of verbouw van een vestiging is KDV Pepeloentje niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade die ontstaat door te late oplevering.

Artikel 16 Wijziging van de overeenkomst
1. KDV Pepeloentje heeft het recht om de overeenkomst eenzijdig te wijzigen op grond van zwaarwegende redenen. Zwaarwegende redenen zijn in ieder geval wijzigingen van de wet- en regelgeving dan wel bedrijfseconomische omstandigheden die de continuïteit van de locatie waar het kind is geplaatst in gevaar brengen.
2. wijzigingen van de overeenkomst kondigt KDV Pepeloentje tijdig van te voren  aan, met een termijn die minimaal een maand bedraagt.
3. in het geval dat de wijziging van de overeenkomst leidt tot een wezenlijke wijziging van de te verlenen kinderopvang, dan heeft de ouder de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de wijziging in werking treedt.

Artikel 17 De prijs en wijziging van de prijs
1. de prijs die de ouder voor de kinderopvang moet betalen wordt vooraf overeengekomen.
2. jaarlijks wordt er een prijsverhoging doorgevoerd en bekend gemaakt.
3. KDV Pepeloentje is bevoegd om de overeengekomen prijs na drie maanden na de ingangsdatum van de laatste prijsverhoging aan te passen, waaronder te verhogen. KDV Pepeloentje kondigt een dergelijke prijswijzigin van te voren aan. De prijswijziging gaat niet eerder in dan een kalendermaand.

Artikel 18 De betaling/niet tijdige betaling
1. de ouder betaalt op basis van een schriftelijke factuur en uiterlijk op de factuur vermelde betalingsdatum. Een eventueel beroep op een gestelde borg staat gelijk aan een betaling. De factuur wordt kosteloos verstrekt.
2. indien een ouder betaalt aan een door KDV Pepeloentje aangewezen derde geldt dit voor de ouder als vrijblijvende betaling. De aanwijzing door de ouder van een derde die voor het doen van betalingen dient zorg te dragen, staat niet aan de aansprakelijkheid van de ouder voor (tijdige) betaling in de weg. Een eventuele betaling door een derde voor de ouder geldt wel als een bevrijdende betaling door die ouder.
3. bij gebreke van volledige en tijdige betaling is de ouder van rechtswege in verzuim.
4. KDV Pepeloentje zendt na het verstrijken van de betalingsdatum een schriftelijke betalingsherinnering en geeft de ouder de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingstermijn alsnog te betalen. Verder waarschuwt KDV Pepeloentje de ouder in deze betalingsherinnering voor de opzeggingsbevoegdheid van KDV Pepeloentje op grond van 10 lid 2 sub a. Deze betalingsherinnering moet minimaal 14 dagen voor de datum waarop die bevoegdheid ontstaat zijn verzonden.
5. door KDV Pepeloentje gemaakte buitenrechtelijke kosten om betaling van schuld van de ouder af te dwingen, kunnen aan de ouder in rekening worden gebracht. De hoogte van de buitenrechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.
6. een gedane betaling verstrekt in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde kosten en vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande schulden.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst.
2. de bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over de overeenkomst, niet tegenstaand de bevoegdheid van de Geschillencommissie, zoals bedoeld in artikel 20 om van een in dat artikel genoemd geschil kennis te nemen.

Artikel 20 Klachtenprocedure
1. klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij KDV Pepeloentje en tijdig, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de ouder de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren. De ouder moet de klacht indienen binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek in prestatie heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, waarbij een klacht binnen een termijn van twee maanden na ontdekking tijdig is.
2. KDV Pepeloentje behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure. Bij het opstellen of wijzigen van deze procedure heeft de oudercommissie adviesrecht conform het bepaalde in de Wet Kinderopvang.
3. indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 21.

Artikel 21 Geschilartikel Kinderopvang
1. de oudercommissie dient de klacht eerst bij KDV Pepeloentje in te dienen.
2. leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de oudercommissie de klacht bij KDV Pepeloentje indiende, schriftelijk of in een andere door de commissie te bepalen vorm bij de geschillencommissie kinderopvang aanhangig worden gemaakt.
3. geschillen kunnen zowel door de oudercommissie als door KDV Pepeloentje aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie.
de geschillencommissie, postbus 90600, 2509 LP Den Haag, 070-3105310.
4. wanneer de oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is KDV Pepeloentje aan deze keuze gebonden. Indien KDV Pepeloentje een geschil aanhangig wil maken, moet hij de oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. KDV Pepeloentje dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5. de geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschikkencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
6. uitsluitend de hierboven genoemde geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 22 Nakominggarantie
1. de brancheorganisatie Kinderopvang staat volgens de nadere regeling nakominggarantie garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de geschillencommissie Kinderopvang, die betrekking hebben op geschillen met een bij hen aangesloten ondernemer, tenzij deze het bindend advies binnen twee maanden na verzending daarvan ter toetsing voorlegt aan de rechter en het vonnis, waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart, in kracht van gewijsde gegaan is.
2. Deze nakominggarantie van Brancheorganisatie Kinderopvang geldt alleen voor uitspraken jegens haar leden.

Artikel 23 Aanvullingen
individuele aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden, moeten schriftelijk tussen KDV Pepeloentje en de ouder overeengekomen worden.